Systém právě provádí akci na pozadí, vyčkejte prosím dokud akce neskončí.

BGS Obchodní podmínky

Velkoobchod s nářadím

xxxxxxxxx


Obchodní podmínky

Všeobecné:

zakázky budou vyřizovány dle písemné, telefonické nebo e-mailové závazné objednávky, u nových odběratelů je třeba předložit živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku.

Stanovení cen:

ceny jsou udávány bez DPH, včetně obalu, dodávka z centrálního skladu, není-li dohodnuto jinak.

Dodací lhůta:

dodací lhůta je nezávazná, avšak snahou je termíny dodání plnit v co nejkratší době a to tak, abyste byli spokojeni.

Zboží zásilkou:

zboží zasíláme přepravní službou do 24 hodin.

Cena za dopravu:

hodnota zboží nad 3000,- Kč bez DPH - dopravu hradí prodávající

hodnota zboží pod 3000,- Kč bez DPH - dopravu hradí kupující (120 Kč bez DPH za balík)

Reklamace:

reklamace množství a obsahu zásilky bude uznána pouze v případě, že příjemce zásilky při převzetí zkontroloval, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady, oznámí tuto skutečnost bez odkladu zasílateli. Skrytou vadu je příjemce zásilky povinnen oznámit zasílateli bez odkladu, nejpozději do 2 dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, tato lhůta se také týká chybně objednaného zboží.

Pokud tato zásada nebude prokazatelně dodržena, má zasílatel právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatků důkazů o vzniku škody během přepravy. Ostatní reklamace budou vyřizovány dle obchodního zákoníku ČR.

Platební podmínky:

při platbě v hotovosti poskytujeme slevu 2 %.

Splatnost faktury bankovním převodem je 14 dní od data vystavení faktury ( splatnost 14 dní se rozumí den připsání částky faktury na účet BGS technic s.r.o., není-li dohodnuto jinak ).

Je-li kupující v prodlení s placením vyúčtování za dodané zboží, je povinnen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud kupující neuhradí prodávajícímu kupní cenu ani do 30 dnů po termínu splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu od 30. dne po splatnosti smluvní pokutu ve výši 0,3 % z nesplacené částky za každý den prodlení. Splatnost smluvní pokuty je do 15 dnů ode dne, kdy kupující obdržel její vyúčtování od prodávajícího.

Právo vlastnictví:

prodávající je vlastníkem předmětu dodávky až do dne úplného zaplacení dohodnuté ceny kupujícím. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn zakázat kupujícímu užívaní předmětu dodávky, nebo si předmět dodávky (na náklady kupujícího) převzít zpět.

Místo plnění dodávky: CZ-547 01 Náchod, Prokopa Velikého 668

Zboží dodávané firmou pronax® group s.r.o. je možné si prohlédnout před závaznou objednávkou ve firemní vzorkovně.

Firma pronax® group s.r.o., původní název BGS technic s.r.o., je od 6. března 2001 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 16939.